Política de Privacidad de datos

Titular del web www.pesaipensa.org: Campos Estela de RestauracióN, S.L .

L'empresa Campos Estela de RestauracióN, S.L. i les empreses col·laboradores, Valles de Serveis a Escoles, S.L. i Tiberis Estela, S.L. (en endavant Campos Estela); d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de pesaipensa.org sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeix , fa servir i/o es registra a pesaipensa.org.

Campos Estela garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, Campos Estela informa l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s'alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

Registre de visites

Campos Estela comunica els usuaris de pesaipensa.org que l'adreça IP amb la que accedeixen al servidor de Campos Estela, la data i hora de l'accés, així com les pàgines que visitin que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de Campos Estela, SL a l'efecte de comptabilitzar les visites que rep pesaipensa.org així com per a la realització d'estadístiques.

Registre d'usuaris

Les dades personals dels usuaris sol·licitades en el registre d'usuaris de pesaipensa.org són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de Campos Estela.

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Campos Estela o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització de les mateixes.

En cas que l'usuari sigui menor d'edat, s'adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major al càrrec del qual es trobi per facilitar les dades personals que se sol·licitin. Campos Estela s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades a pesaipensa.org:

(1) la identificació de l'usuari amb el propòsit d'una atenció més personalitzada;

(2) l'administració, l'estudi i la millora del projecte, així com de l'oferta de serveis;

(3) l'estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris; i

(4) l'enviament d'informació tècnica, comercial i informativa sobre pesaipensa.org.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Campos Estela ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l'usuari.

Les dades personals facilitades a Campos Estela no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació escrita al responsable del fitxer en el domicili de Campos Estela. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la tramesa per conducte fefaent d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu Document Nacional d'Identitat o altre document acreditatiu.

Weigh & Think
Educational project against the generation of food waste at school
With the support of