Vols conèixer el pas a pas del projecte?

Els nens i nenes que participen al Pesa i Pensa són, sense dubte, els que millor expliquen l'origen d'aquesta iniciativa i com s'organitzen al menjador escolar per dur a termes cadascuna de les etapes del projecte. Dona un cop d'ull al vídeo!

Separa

El primer pas consisteix en separar correctament les deixalles dels àpats en 4 recipients diferents:

ELS ENVASOS, on agruparem possibles restes inorgàniques lliurades als infants com a contenidors d'aliments, com ara envasos de iogurt, d'aigua o altres líquids, les safates d'un sol ús utilitzades en el transport dels àpats cuinats...

L'IMMENJABLE, on agruparem totes les restes orgàniques que s'han de menjar com ara, peles de fruita, tovallons de paper...

EL MENJABLE, on agruparem les restes dels àpats que podien haver menjat, excepte l'aigua.

L'AIGUA, en un darrer contenidor recollirem l'aigua sobrant que no es pot aprofitar.

Pesa

El segon pas estableix de manera sistemàtica una pesada exacta del residu generat i la relació del resultat amb la quantitat d'àpats servits. És molt important anotar exactament les quantitats.

Per a sistematitzar la gestió de les dades es recolliran cada dia per separat anotant les següents: el nom de l'escola; la ciutat; el grup d'infants (aquest camp permet separar les dades per torns o cursos si es possible, en cas contrari, s'omplirà amb la paraula TOTS), el dia de generació de dades, el menú servit, el número de menús servits, els kg d’envasos; els kg de l'immenjable, els kg del menjable i els kg de l'aigua.

Aleshores es calcularà l'acumulat mensual de kg generats pel conjunt d'infants mitjançant la fórmula:

els kg de... del dia 1 + els kg de... del dia 2 + ...

així com, els kg malbaratats per àpat mitjançant la fórmula:

l'acumulat mensual / el número d'àpats

Registra

El Següent pas consistirà en facilitar als infants una eina per registrar les dades obtingudes i després analitzar-les. L’app web compta amb un apartat específic per introduir les següents dades: data, nombre concret d’alumnes al menjador o menús servits, així com els kg de cada recipient : menjable, immenjable, inorgànic i aigua.

A més, comptem amb fulles de registre que ens ajuden a donar visibilitat a les dades per deixar-les penjades a una zona ben visible del centre educatiu. Els nens i nenes solen crear uns gràfics de barres per veure l’evolució.

Pensa

La part més important del mètode. Un cop registrades les dades, els infants, les cuineres i els educadors, analitzen les dades obtingudes en relació al residu generat.

Amb el pas PENSA, prendrem consciència del que mengem, el paper que juga en la nostra dieta... amb la finalitat de desenvolupar un esperit crític vers el consum i desenvolupar estratègies de manera conjunta per part de tots els actors (infants, equips de cuina i educació en el lleure) per aconseguir minvar la generació de residus i el malbaratament alimentari.

Durant el 1er mes de treball, només es recomana seguir els passos de l’1 al 4.

Proposa't

De manera mensual, proposo crear una sistemàtica de recollida global de dades i de definició dels objectius quantitatius a assolir de cara al mes següent.

És recomanable desenvolupar el pas PROPOSA'T un cop transcorregut el primer mes, no abans. D'aquesta manera aconseguim generar unes dades inicials de diagnosi.

Hem d'entendre aquest pas com a quelcom revisable mes a mes, adaptant els objectius a assolir a les possibilitats de cada grup d'infants. Val a dir que hauria d'esdevenir una eina motivadora per a ells on es reflecteixin les fites assolides.

Dona valor

El pas que permet tancar al cercle és donar valor als aliments. En un moment en qué els aliments han perdut el valor que havien tingut en altres èpoques, quan era impensable que es poguessin malbaratar, és molt important que els nens i nenes prenguin consciència d'això. I es pot fer de diverses maneres.
Mitjançant el reaprofitament dels aliments no servits de forma segura (amb òptimes garanties de seguretat alimentària) a través d’un programa de donacions a famílies en situació de vulnerabilitat.
Mitjançant la generació de compost de la fracció d’orgànic menjable a través de:
- compostadora instal·lada a la pròpia escola per fer-ne ús a l’hort escolar o els horts de productors de proximitat.
- separació dels residus al contenidor de la fracció orgànica.

Suma’t al Pesa i Pensa

Vols desenvolupar el Pesa i Pensa? Posa’t en contacte amb nosaltres
Vols registrar-te a l’app?
Pesa i Pensa
Projecte de sensibilització contra la generació de residus i el malbaratament d’aliments a l’escola
Amb el suport de